CRIO Vest este o asociatie inregistrata cu nr 117 din 13.07.2011 in Registrul Special – Asociatii, conform legii 246/2005,

denumirea: `CONSORTIUL REGIONAL PENTRU INVATAMANT SI OCUPARE VEST`

sediul: Timisoara, Bl. Repubicii nr 9, et.3, Cam 312, judetul Timis

Certificat Registrul Asociatiilor

prin Certificatul de inregistrare fiscala , Ministerul Finantelor Publice, Agentia nationala de Administrare Fiscala  seria A Nr. 0837371 atribuie in data de 13.09.2011 Codul de Inregistrare Fiscala CUI 29094011

CUI Crio Vest

 

din Statutul AsociatieiCRIO Vest (cu acte aditionale) in 2014:

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

 

Art. 2. Asociaţia Consorţiul Regional pentru Învăţământ şi Ocupare Vest, denumită în continuare „Asociaţia” se constituie, pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori, ca persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 246/2005.

Art. 3.  Denumirea Asociaţiei este CONSORŢIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI OCUPARE VEST, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 99246 din 26.05.2011, eliberată de către Ministerul Justiţiei.

Asociaţia se identifică şi sub abrevierea (acronimul) CRIO VEST, acronim ce poate fi utilizat în siglă, antet, corespondenţă, anunţuri, publicaţii

Art. 4. Asociaţia este o organizaţie independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, fără scop lucrativ, nonprofit, conform actului de voinţă expres manifestat în actul constitutiv, de către membrii fondatori.

Art. 5. (1)Asociaţia este continuatoarea activităţii structurii consultative care a funcţionat cu denumirea Consorţiul Regional al Regiunii Vest din 2001 prin preluarea atribuţiilor şi componenţei consorţiului în ceea ce priveşte dezvoltarea parteneriatului social pentru educaţie şi formare profesională la toate nivelele şi formele (învăţământ preuniversitar, universitar, educaţia adulţilor) şi va asigura o dezvoltare integrată a resurselor umane la nivel regional respectând Regulamentul Cadru de funcţionare a Consorţiilor Regionale.  (2)În acest scop fac parte din CRIO Vest urmatoarele instituţii: Consiliile Judeţene, Inspectoratele Şcolare Judeţene, Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social din cele 4 judeţe (Arad, Timiş, Caraş-Severin, Hunedoara) ale regiunii, Agenţia de Dezvoltare Regională, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, universităţi.(3) Pot adera la CRIO VEST şi alte persoane juridice, publice şi private, pe bază de cerere sau invitaţie din parte Consiliului Director, cu cordul Adunării Generale a Asociaţilor

Capitolul IV

 MEMBRII ASOCIAŢIEI:

 

Art. 12. Membrii Asociaţiei

(1) Sunt membrii ai Asociaţiei persoane juridice – instituţii sau organizaţii relevante pe piaţa muncii, în conformitate cu Regulamentul Cadru de funcţionare a Consorţiilor Regionale.

(2) Membrii pot fi:

a. Membri fondatori – care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii Asociaţiei.

b. Membri asociaţi – care vor dobândi această calitate în urma  înaintării unei cereri de primire motivate către Adunarea Generală, abilitată să se pronunţe asupra admiterii de noi membri.

Art. 13. Drepturile şi obligatiile membrilor.

Membrii Asociaţiei au urmatoarele drepturi:

– Să participe la activităţile organizate de Asociaţie,

– Să faca propuneri în Adunarea Generală;

– Să aleaga şi sa fie aleşi in organele de conducere.

Membrii Asociaţiei au urmatoarele obligaţii:

– Să respecte prevederile Statutului şi hotararile organelor de conducere;

– Să actioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;

– Să nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei.

 

Art. 14 – Modul de dobandire şi încetare a calitatii de membrii în asociaţie.  

a)      Pentru membrii fondatori din momentul constituirii Asociaţiei în baza:

–        Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind participarea la constituirea asociaţiei;

–        Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind desemnarea reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul Director, dacă e cazul.

b)    Pentru membrii asociaţiei în baza:

–      Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind solicitarea primirii în asociaţie;

–      Hotărârii/Deciziei organismului de conducere privind desemnarea reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul Director, dacă e cazul;

–      Aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei.

c) Încetarea calităţii de membru al asociaţiei

c.1)  prin retragerea instituţiei/organizaţiei

c.2) prin excludere pentru nerespectarea prevederilor statutului şi a regulamentului intern, cu votul a 2/3 din membrii Adunării generale

d)           Încetarea calitatii de reprezentant

d.1) prin revocarea reprezentantului desemnat de instituţia în cauză

d.2) prin pierderea calităţii de asociat a instituţiei/organizatiei membre în Asociaţie

d.3) la propunerea Consiliului Director pentru absenţe consecutive nejustificate sau neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de Consiliul Director. În aceste situaţii se solicită instituţiei/organizaţiei membre să-şi desemneze un alt reprezentant.