Certificat Registrul Asociatiilor

din Statutul Asociatiei CRIO Vest: 

Capitolul III

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI  ATRIBUŢIILE ASOCIAŢIEI

 

Art. 9. Scopul

Asigurarea corelării politicilor de educaţie, de formare profesională continuă şi de ocupare într-o abordare integrată a dezvoltarii regionale pentru creşterea gradului de ocupare în Regiunea Vest.

Art. 10. Obiectivele

a)    Analizarea nevoilor pieţei muncii şi prognoza cerinţelor pentru învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar şi universitar şi educaţia adulţilor,

b)    Asigurarea unei abordari integrate în dezvoltarea şi implementarea politicilor de ocupare, educaţie şi formare profesională la nivel regional, local şi naţional,

c)    Corelarea politicilor de educaţie, formare profesională şi ocupare şi integrarea lor in dezvoltarea globala a Regiunii Vest,

d)    Asigurarea elaborarii şi implementarii politicilor bazate pe evidente in domeniul dezvoltarii resurselor umane.

e)    Îmbunătăţirea mecanismului de colaborare dintre furnizorii de educaţie şi angajatori, pentru îmbunătăţirea sistemului educaţional şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă

 

 

Art. 11. Activităţile Asociaţiei

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Asociaţia îndeplineşte urmatoarelor activităţi:

a)    Reactualizarea şi monitorizarea implementării Planului Regional de Acţiune pentru Învâţământ (PRAI);

b)    Asistarea Inspectoratelor Şcolare Judeţene şi a Comitetelor Locale Pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social în elaborarea şi implementarea Planului Local de Acţiune pentru Învâţământ (PLAI);

c)    Realizarea unor documente de planificare strategică la cererea instituţiilor membre sau a altor structuri interesate;

d)    Asistarea AJOFM în implementarea la nivel local a PRAO;

e)    Acordarea de asistenţă AJOFM pentru dezvoltarea şi promovarea Pactelor de Ocupare;

f)Identificarea, în cadrul PRAI, a domeniilor prioritare de calificare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic, domenii relevante pentru dezvoltarea regională pe baza prognozelor realizate;

g)    Acordarea de asistenţă managerială în fundamentarea, pregătirea şi implementarea investiţiilor în infrastructura şcolilor şi dotarea cu echipamente care să faciliteze relevanţa calificărilor profesionale în raport cu dezvoltarea regională.

h)   Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC, inclusiv analize de nevoi, analiza evoluţiei cererii de formare, studii de impact;

i)     Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale pentru asigurarea calităţii în FPC;

j)      Cercetări, studii şi sondaje, planificare strategică prin implicarea actorilor locali pentru dezvoltarea economică locală, din domeniul ocupării şi incluziunii sociale, a partenerilor sociali  şi a organizaţiilor societăţii civile şi dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale la nivel regional şi sectorial;

k)    Promovarea şi susţinerea iniţiativelor comune de soluţionare a problemelor la nivel teritorial şi sectorial în domeniul dezvoltării economice durabile, al ocupării şi al incluziunii sociale (cum ar fi: dezbateri publice, sondaje de opinie, campanii de conştientizare, publicaţii, studii de impact şi de fezabilitate, organizarea de evenimente etc.);

l)     Organizarea  seminariilor  şi  conferinţelor  privind  piaţa  muncii  şi  ocuparea,  campanii  de conştientizare, dezbateri publice pentru stimularea rolului dialogului social şi a parteneriatelor  la nivel local şi regional pentru susţinerea  iniţiativelor pentru  dezvoltarea  responsabilităţii  civice  şi  facilitarea  accesului  la  informaţiile  de  interes public;

m)  Organizarea şi dezvoltarea contactelor directe între organizaţii similare ca scop şi orientare din tara şi străinătate in scopul încheierii unor parteneriate durabile;

n)   Realizarea de studii şi analize privind dinamica pieţei muncii, necesarul de forţă de muncă (pe nivele de studii şi nivele de calificare), necesarul de formare profesională continuă;

o)    Organizarea bazelor de date in vederea sprijinirii activităţilor proprii şi a partenerilor interesaţi;

p)    Promovarea şi implementarea unor proiecte cu finanţare europeană pentru realizarea obiectivelor şi atribuţiilor asociaţiei.